Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ Α.Ε. συστάθηκε το 1997 από τον κ. Τσαρνούχα Δημήτριο του Γαβριήλ, Πολιτικό Μηχανικό – Εργολήπτη Δημοσίων Έργων και την κα. Τσαρνούχα Ανθούλα του Ιωάννη, Εκπαιδευτικό, με την μετατροπή σε αυτήν της ήδη υφιστάμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”. Έδρα της εταιρείας είναι η Νάουσα (οικισμός Κουτσούφλιανη). Το αρχικό καταστατικό της εταιρείας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6454/09-09-1997/Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.
Ο αρχικός προσανατολισμός της Εταιρείας ήταν αμιγώς τουριστικός και ειδικότερα η διαχείριση της ξενοδοχειακής μονάδας που οι ιδρυτές είχαν κατασκευάσει και λειτουργούσαν από το 1991 στον οικισμό Κουτσούφλιανη. Το 1996 η Εταιρεία επεκτείνει τις υφιστάμενες υποδομές της ξενοδοχειακής μονάδας με την κατασκευή ενός νέου κτιριακού όγκου εντός του ιδίου οικοπέδου με την αρχική μονάδα. Από το 2013 η Εταιρεία επεκτείνει της δραστηριοποίησή της και στο χώρο των Τεχνικών Έργων, χώρο στον οποίο ο πρώτος εκ των ιδρυτών της διαθέτει πολυετή εμπειρία, ιδιαίτερα στον τομέα των κατασκευών, τόσο ιδιωτικών όσο και δημοσίων δομικών έργων.
Μέτοχοι της εταιρείας είναι ο κ. Τσαρνούχας Δημήτριος του Γαβριήλ, η κα. Τσαρνούχα Ανθούλα του Ιωάννη, ο κ. Τσαρνούχας Γαβριήλ του Δημητρίου και η κα. Τσαρνούχα Ιωάννα του Δημητρίου.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της είναι:

  • Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Τσαρνούχας Γαβριήλ, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων (Α.Π.Θ.)
  • Αντιπρόεδρος και Β’ Διευθύνων Σύμβουλος: Τσαρνούχα Ιωάννα, Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.
  • Μέλος: Σουρλάμτας Θεοφάνης, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Το 2013 η Εταιρεία εγγράφεται στο Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και κατατάσσεται στην 1η Τάξη αυτού, μετά από συγχώνευση ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων των στελεχών της. Το εργοληπτικό πτυχίο της στελεχώνεται από τους κ.κ. Τσαρνούχα Γαβριήλ του Δημητρίου, Πολιτικό Μηχανικό, Ματσακίδη Δημήτριο του Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό και  Σουρλάμτα Θεοφάνη του Νικολάου, Μηχανολόγο Μηχανικό.